Кол-во книг: 87, статей - 128
Поиск по: статьям :: книгам


Тексты книг принадлежат их авторам и размещены для ознакомления

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 26      Главы: <   20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.

Слід розширити захист вітчизняних товаровиробників, зокрема:

збільшити митний податок на імпорт продуктів:

скасувати попередню оплату та по­датки на експорт продуктів:

ввести граничну торговельну над­бавку [не більшу 20%) на вітчизняну сільськогосподарську продукцію:

створити сприятливі умови для вве­зення ресурсів, необхідних для впрова­дження прогресивних технологій виро­щування і переробки продукції, звіль­нивши господарства від сплати митно­го податку та ПДВ;

— реалізувати комплекс заходів що­до розширення зовнішнього ринку сільскогосподарської продукціі,  продуктів її переробки.

Економічну політику держави необ­хідно спрямувати на підвищення ефек­тивності використання виробничого потенціалу сільськогосподарських під­приємств, зміцнення ОПГ населення і селянських (фермерських) госпо­дарств, забезпечення прогресивних структурних зрушень у виробництві сільськогосподарської продукції, реалі­зацію ефективних шляхів і засобів розв'язання соціальних проблем на се­лі. Вирішальне значення тут матиме удосконалення територіального розмі­щення виробництва продукції. Його ра­ціональне розміщення сприятиме прискоренню темпів зростання продук­тивності праці, підвищенню конкурен­тоспроможності продукції, збільшенню маси прибутку на капітал. Найефектив­нішого використання ресурсів можна домогтися лише тоді, коли кожний про­дукт вироблятиметься в регіонах з най­сприятливішими природно-економіч­ними умовами, оскільки в сільському господарстві продукція вирощується працею не тільки людини, а й — приро­ди. На її долю припадає близько ЗО— 40% загальної вартості створеного в сільському господарстві продукту.

А якщо держава й надалі самоухи-лятиметься від регулювання ринку, то зростання цін на промислові товари, що триває, і відповідне зменшення мінової вартості сільськогосподарської продук­ції, скорочення наповненості внутріш­нього ринку через зниження купівельної спроможності населення неминуче призведуть до ще більшого спаду ви­робництва й банкрутства господарств.

Отже, стратегія формування ринку продовольства базується, насамперед, на врахуванні купівельної спромож­ності населення, а також на можли­востях зміцнення вітчизняного сільсь­когосподарського виробництва, роз­витку системи маркетингу, усілякого стимулювання експорту й обмеження імпорту продуктів, розширення державного регулювання ринкових відно­син. Збалансованість попиту і пропо­нування забезпечить ощадливість, конкуренцію та захист споживачів і то­варовиробників.

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 26      Главы: <   20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.

Поиск по: статьям :: книгам
  Rambler's Top100
 
© 2013 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт. | Статьи партнёров